Ngày 25/4/2011, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc "Duyệt đầu tư bổ sung xây dựng 02 nút giao thông và dãy phân cách thuộc dự án BOT An Sương - An Lạc.

 Xem chi tiết "Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM"