Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO, ngày 25/5/2017, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Xem tiếp...

Chi bộ 7 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thành lập hơn 10 năm qua, trải qua thời gian phấn đấu và trưởng thành từ 04 đảng viên đến nay đã có 41 đảng viên (Trong đó có: 39 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị). Từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền

Xem tiếp...

Thực hiện thông báo số 19/TB-ĐU ngày 17/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII;

Xem tiếp...

Thực hiện Hướng dẫn số 343 -HD/ĐUK ngày 05/12/2016 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng và Thông báo số 171/TB-ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam về “Kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016”

Xem tiếp...

      Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có yêu cầu: “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của ngày 2-3-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ nêu rõ, ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề.

Xem tiếp...